• Καθήκοντα απουσιολόγων
 • Καθήκοντα επιμελητών
 • E-Yliko
 • Video Σχολικού δικτύου
 • Κανονισμός σχολείου
 • Απουσίες μαθητών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ

 

 1. Σε κάθε τμήμα ορίζεται ο απουσιολόγος και ο αναπληρωματικός του. Η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Για την Α΄ τάξη πραγματοποιείται κλήρωση ανάμεσα σε όσους έχουν απολυτήριο από το Δημοτικό με Άριστα Δέκα (10) και μόνο για το πρώτο διδακτικό τρίμηνο. Τα ονοματεπώνυμά τους σημειώνονται στην τελευταία εσωτερική σελίδα του απουσιολογίου.
 2. Ο απουσιολόγος κάθε πρωί αμέσως μετά την προσευχή, παραλαμβάνει το απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης από το Γραφείο.
 3. Όταν αρχίσει η διδακτική ώρα σημειώνει πάντοτε στις αντίστοιχες θέσεις του απουσιολογίου το σχολείο, το Τμήμα, την ημερομηνία, την ημέρα, τους ορισθέντες επιμελητές της εβδομάδας και τον αριθμό του φύλλου. Επίσης γράφει εκείνους τους μαθητές που απουσιάζουν. Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή.
 4. Μαθητές οι οποίοι θα απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργασία του σχολείου, (π.χ. για  εργασία η οποία έχει ανατεθεί είτε από τον Διευθυντή, είτε από τον Σύλλογο Καθηγητών, κ.λ.π.) και απουσιάζουν, θα πρέπει προηγουμένως να συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο άδειας που θα υπάρχει στο Γραφείο του Διευθυντή για να δικαιολογηθούν οι απουσίες τους, από τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης, ο οποίος θα υπογράφει στο φύλλο του απουσιολογίου δίπλα στο όνομα του απουσιάζοντος.
 5. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για λόγους ασφαλείας, κανείς μαθητής δεν επιτρέπεται να βγαίνει έξω από το σχολείο, εκτός εάν έχει δοθεί άδεια εξόδου από τον Διευθυντή ή τον/την Υποδιευθυντή/ντρια. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση οι απουσίες του μαθητή μπορούν να δικαιολογηθούν με την κανονική διαδικασία (δηλαδή συμπλήρωση και κατάθεση του δικαιολογητικού των απουσιών από τον Κηδεμόνα).
 6. Στην περίπτωση που ένας Διδάσκων Καθηγητής δεν έχει έλθει στην τάξη, ο απουσιολόγος και μόνον αυτός, μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός δεκαλέπτου, μεταβαίνει στο γραφείο του/της Υποδιευθυντή/ντριας και ρωτά εάν θα υπάρξει κενό ή θα συμπληρωθεί η διδακτική αυτή ώρα απο άλλον Καθηγητή.
 7. Όταν απουσιάζει κάποιος Καθηγητής για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο απουσιολόγος σημειώνει στην αντίστοιχη θέση τη λέξη ΚΕΝΟ  και δεν χρεώνει απουσίες στους απόντες μαθητές.
 8. Ο απουσιολόγος αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων παραδίδει το απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης στο Γραφείο και τοποθετεί το στέλεχος των απουσιών στο ειδικό ντοσιέ του τμήματός του.
 9. Όσοι από τους απουσιολόγους δεν εκτελούν υπεύθυνα, ευσυνείδητα και σωστά τις υποχρεώσεις τους πραγματοποιώντας διάφορες παραβάσεις, (όπως πχ. Μη καταχωρώντας ή διαγράφοντας απουσίες, κ.α.), τότε αφού τιμωρηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους.
 10. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους αναπληρωτές απουσιολόγους.

 

Read More

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 1. 1.Ο υπεύθυνος τμήματος ορίζει δύο επιμελητές ανά εβδομάδα (κάθε Δευτέρα) από αλφαβητικό πίνακα. Κατάλογος των επιμελητών τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, και αντίγραφό του κατατίθεται στη διεύθυνση.
 2. 2.Οι επιμελητές επιθεωρούν ελέγχοντας την καθαριότητα, φθορές σε θρανία, καρέκλες, έδρα κ.τ.λ.. τακτοποιούν τα θρανία.
 3. 3.Οι επιμελητές παραμένουν κατά τα διαλείμματα στην τάξη και δεν επιτρέπουν τη παραμονή ή είσοδο σε κανένα μαθητή (εκτός αν έχουν γραπτή άδεια από τον διευθυντή). Είναι υπεύθυνοι και λογοδοτούν για οποιαδήποτε ζημιά γίνει στην αίθουσα.
 4. 4.Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας ανοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν την αίθουσα. Εάν οι συμμαθητές τους δεν ανταποκρίνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή.
 5. 5.Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για το καθάρισμα του πίνακα. Φροντίζουν επίσης για την ύπαρξη σπόγγου και καλαθιού απορριμμάτων στην τάξη. Φροντίζουν επίσης για την ύπαρξη εποπτικών μέσων, ζητώντας εγκαίρως οδηγίες από τον καθηγητή τους. Τα επιστρέφουν όταν αυτά δεν χρειάζονται.
 6. 6.Είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της καθαριότητας στην αίθουσα του αντίστοιχου τμήματος.
 7. 7.Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά ή ρύπανση στον εφημερεύοντα καθηγητή ή υπεύθυνο καθηγητά του τμήματος, είτε προέρχεται από μαθητές του σχολείου είτε από οποιονδήποτε άλλο.
 8. 8.Μετά το τελευταίο μάθημα της ημέρας εξέρχονται τελευταίοι αφού την επιθεωρήσουν προσεχτικά. Εάν κάποιος μαθητής λησμόνησε βιβλίο ή τετράδιο ή άλλο αντικείμενο, το παραλαμβάνουν και το παραδίδουν στο Γραφείο.
 9. 9.Όταν διαπιστώσουν οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τα καθήκοντά τους, απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή.

 

 

Read More

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας

Πατήστε εδώ

Read More


 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου. Η εξασφάλιση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, εγγυάται τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, στο πλαίσιο της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και του εποικοδομητικού διαλόγου. 

Επειδή το σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία, η διαμόρφωση του κανονισμού είναι σύμφωνη με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και στηρίζεται στη συνεργασία όλων των φορέων της σχολικής κοινότητας. (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων). Πιο συγκεκριμένα, για τη διαμόρφωση του κανονισμού αυτού συνεργάστηκαν οι Διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς του 2ου και 3ου Γυμνασίου, λαμβάνοντας υπόψη τις “Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας των σχολείων” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 Επειδή όμως η λειτουργία του Σχολείου δεν βασίζεται μόνο σε γραπτούς κανόνες αλλά στη ζωντανή επικοινωνία των μελών της μαθητικής κοινότητας, είμαστε πρόθυμοι (Διευθύντρια και Καθηγητές) να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σε θέματα που περιλαμβάνονται ή όχι στον παρόντα κανονισμό και απασχολούν τους μαθητές ή τους γονείς τους.

  

Α. ΜΑΘΗΤΕΣ

  

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  

1. Όλοι οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο το αργότερο στις 08:00.  Συγκεντρώνονται στον αύλειο χώρο και δεν παραμένουν εκτός του σχολείου. 

2. Το κουδούνι για την πρωινή προσευχή χτυπά στις 08:10. Είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των μαθητών στην πρωινή συγκέντρωση, γιατί ενημερώνονται για θέματα που αφορούν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

3. Μαθητές που έχουν καθυστερήσει την ώρα της προσευχής παραμένουν έξω από την κεντρική είσοδο και εισέρχονται στον χώρο του σχολείου μετά το πέρας της προσευχής. 

4. Μετά την προσευχή  η  είσοδος  του σχολείου κλείνει. Οι μαθητές που έχουν καθυστερήσει παραμένουν στον αύλειο χώρο, αλλά χάνουν την πρώτη διδακτική ώρα. Μπορούν να γίνουν δεκτοί στο μάθημα, μόνο με την άδεια της Διευθύντριας κι εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την καθυστέρηση αυτή.

5. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές συγκεντρώνονται στον  αύλειο χώρο στο ισόγειο. Δεν επιτρέπεται η  άνοδος στους ορόφους.  Μαζί με τον καθηγητές περνούν στις τάξεις τους, όπου γίνεται η προσευχή και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. 

6. Το ωράριο του σχολείου λήγει στις 13:55. Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου οι μαθητές δεν εξέρχονται από τον σχολικό χώρο παρά μόνο με αίτημα του κηδεμόνα τους και άδεια της Διευθύντριας (βλ. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ)

7. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του σχολείου  οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την έγκριση του Διευθυντή ή του προς τούτο οριζόμενου προσώπου (3187/εγκ. 29/1-11-96 Εισαγγελίας Αρείου Πάγου).  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

  

 1. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν από την άφιξη του διδάσκοντα και την έναρξη της κάθε διδακτικής ώρας. Οφείλουν να προσέχουν το κουδούνι, ώστε να μην καθυστερούν με τη δικαιολογία ότι δεν το άκουσαν από το βάθος της αυλής. Μαθητής που καθυστερεί αδικαιολόγητα δε γίνεται δεκτός στην τάξη και οφείλει να παρουσιαστεί στο Γραφείο της Διεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. συνεργασία με καθηγητή που αποδεικνύεται με ανάλογο δικαιολογητικό σημείωμα), ο μαθητής γίνεται δεκτός στην αίθουσα.

  

 1. Η διδασκαλία δεν ολοκληρώνεται με το κτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα, αλλά με την άδεια του διδάσκοντα για απομάκρυνση των μαθητών από την αίθουσα. 
 1. Δεν επιτρέπονται οι ενδιάμεσες και μεμονωμένες απουσίες χωρίς άδεια από τη Δ/νση του σχολείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι μονόωρες απουσίες δεν δικαιολογούνται.

  

 1. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές δεν ενοχλούν με ψιθύρους, συζητήσεις, γέλια  ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να διαταράσσουν τη ροή του μαθήματος και να παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης δεν απασχολούνται με την προετοιμασία άλλου μαθήματος ή με άσχετες προς το μάθημα ενασχολήσεις.

  

 1. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν: α) mp3,Tablet... και ν' ακούνε μουσική κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου β) μπάλες, skateboards, ποδήλατα και να παίζουν μ' αυτά στα διαλείμματα.

 

 1. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στις αίθουσες τρόφιμα ή ποτά (μόνο νερό).  Επίσης, δεν τρώνε μέσα στην τάξη ούτε μασάνε τσίχλες.

  

 1. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να εκφράζουν χωρίς φόβο τις απορίες ή αντιρρήσεις τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το μάθημα, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, αλλά πάντα με ευγένεια και σεβασμό προς τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές τους.

  

 1. Σε περίπτωση έκτακτης αδιαθεσίας ή άλλου σοβαρού προβλήματος, ζητούν άδεια εξόδου από τον καθηγητή/τρια με διακριτικό τρόπο, παρουσιάζονται στο γραφείο της Δ/σης και επανέρχονται σε εύλογο χρόνο.

 

 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

  

 1. Δεν επιτρέπεται η παραμονή μαθητών στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Εξαιρούνται οι ασθενείς μαθητές που έχουν προηγούμενα ενημερώσει τον εφημερεύοντα καθηγητή και την Διευθύντρια. Οι μαθητές την ώρα του διαλείμματος εξέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας, η οποία κλειδώνεται  από τον διδάσκοντα. Παραμένουν ανοιχτά  τα παράθυρα για αερισμό.  Οι μαθητές δεν παραμένουν στους ορόφους και στις σκάλεςαλλά με την προτροπή των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των εφημερευόντων, κατεβαίνουν στον αύλειο χώρο.

  

 1. Επιτρέπεται μόνο στους επιμελητές κάθε τμήματος να παραμένουν έξω από την αίθουσα ή μέσα σε αυτή σε περίπτωση που χρειάζεται να την ετοιμάσουν για το επόμενο μάθημα (καθαρός πίνακας, τακτοποιημένα θρανία…)

  

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  

 1. Με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος ορίζονται δύο  μαθητές ως επιμελητές του τμήματος για μια εβδομάδα.

  

 1. Η υπηρεσία του επιμελητή είναι  υποχρεωτική για τους μαθητές.

  

 1. Στα διαλείμματα ανοίγουν τα  παράθυρα, συνιστούν στους συμμαθητές τους να κατεβούν στην αυλή και γενικά επιτηρούν το χώρο.

  

 1. Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φθορά ή κλοπή γίνει στην τάξη τους και συνεργάζονται για οποιοδήποτε θέμα με τον εφημερεύοντα καθηγητή και τον Διευθυντή του σχολείου.

  

 1. Φροντίζουν να διατηρούν καθαρή και τακτοποιημένη την τάξη τους.

  

 1. Υπενθυμίζουν στους συμμαθητές τους να μην αφήνουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας όταν φεύγουν από την τάξη (Γυμναστική, εργαστήριο κ.λ.π)

  

 1. Αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση του  σχολείου οποιαδήποτε ζημία ή πρόβλημα καθαριότητας παρατηρήσουν κατά την πρωινή τους προσέλευση στην τάξη.

 

  

ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ

  

 1. Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής.

  

2. Βωμολοχίες, καυγάδες, μπουγέλα, κακοπροαίρετα πειράγματα, χειροδικίες, άσκηση οποιασδήποτε μορφή βίας δεν ταιριάζουν με τη μαθητική ιδιότητα και απαγορεύονται αυστηρά.

  

3.  Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά, ακριβά ρολόγια και γενικότερα αντικείμενα αξίας. Για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων το σχολείο δεν έχει ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησης. Εάν υπάρχει λόγος να φέρουν κάποια μέρα μαζί τους περισσότερα χρήματα ή κάποιο ακριβό αντικείμενο, μπορούν να τα παραδώσουν στο Γραφείο της Δ/νσης, διαφορετικά, θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους.

 

  

ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

 

Ι) Από το σχολείο: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές (2368/Γ2/9-1-07 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ) και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το σχολείο. Οι μαθητές δε φεύγουν από το σχολείο χωρίς αίτημα και συνοδεία  του γονέα και άδεια της Διεύθυνσης.

 

ΙΙ) Από την τάξη: Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και μόνο με την προϋπόθεση ο μαθητής θα παρουσιαστεί στο γραφείο του Διευθυντή. Στην πίσω σελίδα του απουσιολογίου καταγράφεται η ώρα εξόδου και επιστροφής του.

 

ΙΙΙ) Από την τάξη, για σχολικές δραστηριότητες: Επιτρέπονται στην περίπτωση που υπάρχει δικαιολογητικό σημείωμα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής που έχει το σχετικό σημείωμα θα πάρει άδεια από τον διδάσκοντα της συγκεκριμένης ώρας, πριν από την έναρξη του μαθήματος. Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνονται και να προετοιμάζονται καθημερινά για όλες τις ώρες μαθημάτων ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης προγραμματισμένης δραστηριότητας.

 

 

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 


               Η συμμετοχή των μαθητών/ τριων είναι υποχρεωτική και απαιτείται ιατρική γνωμάτευση (ατομικό δελτίο υγείας).  Η χρήση αθλητικής ενδυμασίας  είναι απαραίτητη. Μαθητής/τρια  που δε έχει αθλητική ενδυμασία τιμωρείται κατά την κρίση του διδάσκοντα . Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (76017/29.7.2002) ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

 

 

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Απαγορεύεται α) η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης σε όλους τους χώρους του Σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος β) η χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης δημοσιοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή - έντυπη ή ηλεκτρονική - εικόνων, βίντεο, ήχων ή κειμένων που αναφέρονται στη σχολική ζωή και ειδικότερα σε καθηγητές και μαθητές.

 

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. mp3 players, computers, κλπ) κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (Γ2/132328/7-12-2006 απόφαση ΥΠΑΙΘ).Το σχολείο διαθέτει  τηλέφωνο και οι μαθητές μπορούν να τηλεφωνήσουν από το γραφείο. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για σοβαρότατους λόγους, οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, το οποίο παραδίδουν στο γραφείο του Διευθυντή το πρωί και το παραλαμβάνουν μετά τη λήξη των μαθημάτων. Αν ο μαθητής παρά τις συστάσεις φέρει και χρησιμοποιεί το κινητό σε χώρους του σχολείου ή/και σε ώρα μαθήματος, αυτό θα παραμένει στη Δ/νση και θα το παραλαμβάνει ο ίδιος ο γονιός. Η χρήση κινητού τηλεφώνου τιμωρείται. Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας του κινητού τηλεφώνου.

 

  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 1. Ο χώρος του σχολείου, εσωτερικός και εξωτερικός, πρέπει να προστατεύεται από κάθε είδους ρύπανση η φθορά από όλους όσοι συνυπάρχουν μέσα σε αυτόν. 
 1. Οι μαθητές  χρησιμοποιούν τις τουαλέτες χωρίς να συναθροίζονται ή να παραμένουν στους χώρους αυτούς.  
 1. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων ή η με άλλους τρόπους καταστροφή θρανίων, καρεκλών και τοίχων του σχολείου. Μαθητής ή τμήμα που προκαλεί φθορές ή ρύπανση στο σχολικό περιβάλλον θα αναλαμβάνει το κόστος και τον κόπο αποκατάστασης. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν οι γονείς. Για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων, οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις.
 1. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή χαρτών, εποπτικών μέσων κάθε είδους ή σχολικών οργάνων. Το κόστος τους είναι υψηλό, γι’ αυτό κάθε καταστροφή που προκαλείται από μαθητές θα αποκαθίσταται από τους ίδιους. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι στις αίθουσες εργαστηρίων. 
 1. Αγγελίες ή αφίσες θα αναρτώνται με έγκριση της Διεύθυνσης μόνο στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων που χρησιμοποιούν για παρόμοιους σκοπούς οι μαθητές. 
 1. Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθούν, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου.                                                                        

  

 ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

  

 1. 1.     Τα πενταμελή συμβούλια τμημάτων και το 15μελές μπορούν και πρέπει να παρεμβαίνουν ενεργά σε περιπτώσεις που συμμαθητές  προκαλούν προβλήματα στις τάξεις. Το ίδιο οφείλουν να κάνουν και σε περιπτώσεις προβλημάτων της τάξης με καθηγητή ή καθηγητές, σύμφωνα πάντα με την διαδικασία του κανονισμού των μαθητικών κοινοτήτων.

  

 1. 2.     Θα ήταν χαρά για το σχολείο να δεχθεί, μέσω μαθητικών συμβουλίων, προτάσεις για πολιτιστικές ή άλλες δραστηριότητες που οι μαθητές θα ήταν διατεθειμένοι να οργανώσουν.

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 

 1. Το σχολείο οφείλει να προσφέρει τη γνώση και τη μνήμη του παρελθόντος και της ιστορίας όχι μόνο μέσα από τα μαθήματα. Ως μέλη της σχολικής κοινότητας οφείλουν οι μαθητές να συμμετέχουν στις θεσμοθετημένες σχολικές εορτές και παρελάσεις δεν ξεχνούν την ιστορία τους και αποτίουν φόρο τιμής στους προγόνους.

  

 1.  Πρέπει να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών σε συλλογικές προσπάθειες  πολιτιστικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές  κ.λ.π., χωρίς όμως αυτό να γίνεται σε βάρος των μαθημάτων.

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών, αντιμετωπίζονται με την διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια, ΜΟΝΟ αν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική λύση, από τη Διεύθυνση του σχολείου.

 

 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 Η καταδολίευση σε όλες τις γραπτές δοκιμασίες ,η αντιγραφή και η υποκλοπή τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

  

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:

 

▪       Η άσκηση κάθε είδους βίας

 

▪       Η απουσία από μάθημα χωρίς ενημέρωση του καθηγητή

 

▪       Η έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια

 

▪       Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή ή μαθητή

 

▪       Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας

 

▪       Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή

 

▪       Το κάπνισμα

 

▪       Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου

 

Σε ορισμένες  περιπτώσεις, εκτός από τον μαθητή έχει και νομικές επιπτώσεις ο γονέας ή  ο κηδεμόνας του.

 

            ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ

 

▪                Παρατήρηση

 

▪                Επίπληξη

 

▪                Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα. Ο μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία αποβολή) είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στα γραφεία του σχολείου. (να το αναφέρει στη διεύθυνση του σχολείου).

 

▪                Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 μέρες. Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υποδιευθυντή ή άλλου εκπαιδευτικού.

 

▪                Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

  

Όταν ένας μαθητής υποπίπτει σε παράπτωμα, αυτό καταγράφεται στο ποινολόγιο, αφού πρώτα δοθούν εξηγήσεις στην Διεύθυνση από τον μαθητή και τον καθηγητή που τον αναφέρει, και ειδοποιούνται οι γονείς του. Σε περίπτωση που ο μαθητής υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα και αποβληθεί ενημερώνονται οι γονείς του.

  

Οι ποινές μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον χαρακτηρισμό της διαγωγής. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται κοσμιότατη, κοσμία ή επίμεμπτη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που τη συνιστούν. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών πραγματοποιείται κατά την λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά πλειοψηφία με βάσει την εν γένει συμπεριφορά των μαθητών, αφού λάβει υπόψη τυχόν στοιχεία καταχωρισμένα στα οικεία βιβλία.

 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

  

 1. Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης, γι' αυτό πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που ταιριάζει στο ρόλο τους Απαιτείται, λοιπόν, σεβασμός στις μεταξύ τους σχέσεις.
 2.  Το σχολείο λειτουργεί συλλογικά και οι όποιες αποφάσεις στο Σύλλογο Διδασκόντων λαμβάνονται με γνώμονα την αρχή της πλειοψηφίας, που είναι υψίστη δημοκρατική αρχή.
 3.  Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα είναι απαραίτητο να συζητούν και να συνεργάζονται για τη διδασκαλία της καθορισμένης από το Υπουργείο ύλης και για την αντιμετώπιση επιλήψιμων συμπεριφορών εκ μέρους των μαθητών.
 4. Επειδή οι διδάσκοντες πρέπει να αποτελούν πρότυπα αναφοράς και στους μαθητές και στην κοινωνία γενικότερα, θα πρέπει να προσέχουν τη μορφή, το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούν, την κοινωνική τους ζωή και τη συνολική τους παρουσία και να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που αφορούν και διαμορφώνουν την εικόνα του εκπαιδευτικού.
 5. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Γι αυτό χρειάζεται να δίνεται μεγάλη προσοχή στο θέμα της εφημερίας.
 6. 6.     Ο Διευθυντής,  ο Υποδιευθυντής  ή  οι αντικαταστάτες τους σε περίπτωση κωλύματος και  οι διδάσκοντες  εκπαιδευτικοί  οφείλουν να βρίσκονται  στη θέση τους έγκαιρα  για την ανάληψη των καθηκόντων τους. Το πρωί οφείλουν να είναι στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού.                                                                                                                                            
 7. Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να έχει πολλαπλή και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές και αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αγάπη και δικαιοσύνη, σεβασμό απόλυτο στους διακριτούς ρόλους του καθενός, ειλικρινή και προπαντός ανθρώπινη συνεργασία. Αυτό βέβαια σημαίνει παράλληλα σεβασμό των αρχών αυτών και εκ μέρους των μαθητών και διάκριση της ελευθερίας από τη ασυδοσία.
 8. Η ενημέρωση των γονέων και των μαθητών γίνεται  προγραμματισμένα σε ώρες και ημέρες που ορίζονται.
 9. Οι εφημερεύοντες ελέγχουν την ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών. Δεν τους επιτρέπουν να παίζουν μπάλα στην αυλή ή να καπνίζουν και  δεν επιτρέπουν την είσοδο και την παραμονή εξωσχολικών στο σχολείο χωρίς την άδεια της Δ/νσης.
 10. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι έγκαιρα στην τάξη για την έναρξη της διδασκαλίας.
 11.  Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες, την προσωπικότητα, τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
 12. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
 13. Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες αυτών.
 14. Οφείλουν να ενημερώνονται και να τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, να σέβονται τη διοικητική ιεραρχία και να συνεργάζονται στενά με το Διευθυντή του σχολείου, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους.

 

 

Δ. ΓΟΝΕΙΣ- ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

 • Όπου αναφέρεται ο όρος  «κηδεμόνας του μαθητή» αποσαφηνίζεται ότι ως κηδεμόνας νοείται ο πατέρας ή η  μητέρα ή οποιοδήποτε από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος  της ηλικίας τους.
 • Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
   Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
 • Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο (θέματα υγείας των μαθητών ή θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης τους, κ.λ.π). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα ιδιαίτερα προβλήματα.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με την Διευθύντρια και το Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, στη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και στην καλλιέργεια ενός καλού, συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής. Ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, έχει τη δυνατότητα να συναντάται με τη Διεύθυνση του Σχολείου, όποτε επιθυμεί.
 • Η ευθύνη για τη μη έγκαιρη προσέλευση και την ασφάλεια των μαθητών, που δεν προσέρχονται και ως εκ τούτου δε γίνονται δεκτοί εντός του σχολικού χώρου, ανήκει στους κηδεμόνες και σε καμιά περίπτωση δεν μετατοπίζεται στη Δ/νση και στο Σύλλογο Διδασκόντων.
 • Για την τακτική παρακολούθηση της  φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.  Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να  προσέρχεται στο σχολείο για την τακτική ενημέρωσή του σχετικά με την  επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και συμπεριφορά του μαθητή σύμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ που ανακοινώνεται από το σχολείο στην αρχή του  διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών.  Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών την ώρα που έχει ορισθεί, για ενημέρωση σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και να επιδεικνύει τα γραπτά των μαθητών, εφ’ όσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο. Για θέματα τρέχοντα, όπως π.χ. η δικαιολόγηση των απουσιών, οι κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το  σχολείο καθημερινά.
 • Οι γονείς για οποιοδήποτε αίτημά τους πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου και είναι ευνόητο ότι η είσοδός τους στο Σχολείο επιτρέπεται οποτεδήποτε.

  

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

 1. Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης οφείλουν να καταθέσουν, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή, το οποίο έχει ισχύ 3ετίας, και να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους.  . 
 2. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι γονείς των μαθητών της Β’ και Γ’ τάξης που η ισχύς του Δελτίου τους έληξε.

 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) 

 

 1. Προβλέπεται μόνο για λόγους υγείας ή κάποιας μόνιμης ή παροδικής πάθησης ή ειδικής μειονεξίας.
 2. Για την απαλλαγή απαιτούνται:

 

 • Αίτηση του κηδεμόνα
 • Ιατρική βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα.

 

 1. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.
 2. Για την απαλλαγή αποφασίζει ο Διευθυντής μαζί με τον κατά περίπτωση αρμόδιο διδάσκοντα καθηγητή.

 

 

 

 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

 

 

1ο τρίμηνο:      Από 11η Σεπτεμβρίου μέχρι 30η Νοεμβρίου

 

2ο τρίμηνο:      Από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου

 

3ο τρίμηνο:      Από 1η Μαρτίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού Έτους

 

 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

 

Ο Μαθητής  αξιολογείται με βάση:

 

1)   Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο Σχολείο.

 

2)   Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα τρία τρίμηνα του διδακτικού έτους.

 

3)   Τις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες.

 

 

 

Κλίμακα βαθμολογίας

 

H βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών γίνεται με ακέραιους αριθμούς. Το τυχόν κλασματικό μέρος του βαθμού, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιας μονάδας, λογίζεται ως ακέραια μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του, αλλιώς  παραλείπεται.

 

 

 

Ανεπαρκώς

01 - 9,4

Μέτρια

10 - 12,4

Καλά

12,5 - 15,4

Πολύ Καλά

15.5 - 18,4

Άριστα

18.5 - 20

 

 

Για το σχολικό έτος 2014-2015, οι υπεύθυνοι καθηγητές για κάθε τμήμα του σχολείου μας είναι οι εξής:

 

Α1

 Σταυρουλάκης Εμμανουήλ

Α2

 Ζορμπά Ιουλία

Β1

 Κουτάντος Γεώργιος

Β2

 Λασθιωτάκης Ιωάννης

Γ1

 Παπαδάκης Σπυρίδων

Γ2

 Τσαμπανάκης Εμμανουήλ

 

  

ΘΕΜΑΤΑ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 


Η Νομοθεσία προβλέπει ότι: 

 

 1. Για να έχει δικαίωμα ένας μαθητής να λάβει μέρος στις εξετάσεις, η φοίτησή του πρέπει να είναι επαρκής.

 

  

 1.  Η φοίτηση θεωρείται επαρκής όταν ο μαθητής έχει μέχρι πενήντα (50) δικαιολογημένες απουσίες και μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες.
  Για ειδικές περιπτώσεις και μόνο, όπως για παράδειγμα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή παραμονή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, και εφόσον η Διεύθυνση του σχολείου επαληθεύσει το γεγονός, ο Σύλλογος Διδασκόντων με ειδική πράξη του στη συνεδρία του πριν από τις εξετάσεις είναι δυνατό να δικαιολογήσει και απουσίες πέραν των εκατόν δεκατεσσάρων (114) κατά την κρίση του μέχρι και εκατόν εξήντα τέσσερις (164),  εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας (ο γενικός μέσος όρος της  βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.) είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη)

 

 

 

 1. Με  απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να χαρακτηρίζεται   ως επαρκής η φοίτηση μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθητές  αυτοί είναι πρωταθλητές, οι δε απουσίες τους οφείλονται σε πιστοποιημένη από τη Γενική Γραμματεία  Αθλητισμού συμμετοχή τους σε  διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις .

 

 

 

 1. 4.     Η απουσία από το Σχολείο επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους (ασθένεια, οικογενειακοί λόγοι). Δεν καταχωρίζονται απουσίες σε μαθητές που συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες (αθλητικές, πολιτιστικές, κλπ.). ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταχωρείται 1 απουσία ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

 

 

 Για την τακτική φοίτηση του μαθητή υπεύθυνος είναι ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή. 

 

 

 

 1. Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας του μαθητή δεν προσέρχεται και ο μαθητής έχει υπερβεί τις τριάντα απουσίες ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος τον ενημερώνει τηλεφωνικά και με  επιστολή που επιστρέφεται υπογεγραμμενο από τον κηδεμόνα.

 

ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ: καθημερινά, στο τέλος του ημέρας, ενημερώνεται  η  καρτέλα του κάθε μαθητή , για τυχόν απουσίες , αποβολές για ανάρμοστη συμπεριφορά κ.ά. ΄Ηδη, τις πρώτες μέρες  θα πάρει ο κάθε μαθητής της Α΄Τάξης από το Γραφείο της  Διεύθυνσης έναν Κωδικό Πρόσβασης στην Ιστοσελίδα του Σχολείου μας , απ’ όπου θα μπορεί να ενημερώνεται για όλα τα παραπάνω, τη διδασκαλία των καθημερινών  μαθημάτων, τις εκδηλώσεις , τις διάφορες δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο μας, το πρόγραμμα του Σχολείου.

 

 

 

 1. Απουσίες μίας ή δύο συνεχόμενων ημερών εξαιτίας ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων δικαιολογούνται με ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται μόνο από τον ίδιο μέσα σε δέκα ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Για διευκόλυνση των κηδεμόνων το σημείωμα διατίθεται από τη γραμματεία.
  Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών.

 

 

 

 1. Αν ο μαθητής απουσιάσει για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς  μέρες ο κηδεμόνας οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά από την επάνοδο του μαθητή, βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

 

 

 

 1. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες μαθητών που οφείλονται:

 

α. Σε μη έγκαιρη (8:10 π.μ.) προσέλευση στο σχολείο την πρώτη διδακτική ώρα.
β. Σε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας. Και σε περίπτωση ακόμη κατά την οποία γίνεται δεκτός στην τάξη μαθητής που καθυστέρησε να προσέλθει, η απουσία καταχωρείται και δε δικαιολογείται.
γ. Σε αυθαίρετη απομάκρυνση από το σχολείο.
δ. Σε άρνηση μαθητή να προσέλθει στο μάθημα της γυμναστικής προφασιζόμενος διάφορους λόγους, που δεν πείθουν τον διδάσκοντα ή όταν προσέρχεται χωρίς την απαραίτητη αθλητική ενδυμασία.
ε. Σε παιδαγωγικό έλεγχο που συνεπάγεται ωριαία απομάκρυνση του μαθητή από την τάξη εκ μέρους του διδάσκοντος ή σε ημερήσιες και πολυήμερες απομακρύνσεις από το σχολείο, που τις επιβάλλει η Δ/νση ή ο Σύλλογος Διδασκόντων.

 

ζ. Σε ομαδική, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης,  απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

 


Επίσης δεν δικαιολογούνται  μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του  ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου,. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς  λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συγκοινωνιακές συνθήκες.

 

 

 

 Τα δικαιολογητικά των απουσιών δε δεσμεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων, όταν αυτός γνωρίζει τεκμηριωμένα ότι δεν αναφέρονται σε πραγματική ασθένεια του μαθητή.

 

 

 1.  Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη. 

 

  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

 1. Η τήρηση των κανόνων της ευπρέπειας και της καλής συμπεριφοράς στους χώρους επίσκεψης (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι) και διαμονής (ξενοδοχεία) είναι υποχρέωση των μαθητών. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εκπροσωπούν τον εαυτό τους αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

 

 

 1. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ονόματος του Σχολείου για τη διοργάνωση εξωσχολικών εκδηλώσεων από μαθητές, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

 

 

 1. Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδρομές, ή περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες εξορμήσεις εκτός του Σχολείου, πρέπει να τηρούν κατά γράμμα τους κανονισμούς των εκδρομών και τις εντολές των συνοδών καθηγητών. Πιθανή παραπτωματική συμπεριφορά κατά τη διάρκειά τους μπορεί να συνεπάγεται τη διακοπή της συμμετοχής για το μαθητή ή για ολόκληρο το τμήμα, αλλά και σοβαρότερη τιμωρία. Μετά το πέρας των μονοήμερων και πολυήμερων εκδρομών η παραλαβή και μετακίνηση των μαθητών από το χώρο άφιξής τους γίνεται με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

 

 

 

 1. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες σχετικά με τα πάσης φύσεως ωράρια (ώρα αναχώρησης – επανόδου, διάρκεια ελεύθερου χρόνου, ωραρίου ύπνου κλπ).

 

 

 

 1. Ζημιές ή ρύπανση πάσης φύσεως σε λεωφορεία – ξενοδοχείου ή άλλους χώρους θα αποκαθίστανται οικονομικά από τους ίδιους τους υπαίτιους, οι οποίοι και θα τιμωρούνται αυστηρά .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (πχ αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες).Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ).

Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό. Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από γιατρό).
Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

 

 1. επαρκή
 2. ελλιπή (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούνιο) και
 3. ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.

 1. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες.
 2. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 14,5.
  (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

 

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

 1. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή διαγωγή κοσμιότατη και Γενικός Μέσος Όρος βαθμών τουλάχιστον 14,5).
 2. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 164 αλλά όχι πέραν των 214 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 14,5.
 3. (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καλή σχολική χρονιά!

Read More

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
  ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
  ΤΑΜΙΑΣ:   ΠΕΡΡΑΚΗ ΝΙΝΑ  
  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

« Ιανουάριος 2022 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

Κύλιση στην Αρχή