Ενότητα 4η μετάφραση- τα πλεονεκτήματα της ειρήνης

 

Ἆρ’ οὖν ἄν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν,

Άραγε λοιπόν θα ήταν αρκετό σε μας,

εἰ οἰκοῖμεν τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς

αν κατοικούμε και την πόλη με ασφάλεια

καί (εἰ) γιγνοίμεθα εὐπορώτεροι τά περί τόν βίον

 

και (αν) γινόμαστε πλουσιότεροι όσον αφορά την περιουσία μας

καί (εἰ) ὁμονοοῖμεν τά τε πρός ἡμᾶς αὐτούς

και (αν) έχουμε ομόνοια μεταξύ μας

καί (εἰ) εὐδοκιμοῖμεν παρά τοῖς Ἕλλησιν;

και (αν) χαίρουμε εκτιμήσεως μεταξύ των Ελλήνων;

Ἐγώ μέν γάρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων

Εγώ βέβαια νομίζω ότι, αν γίνουν αυτά,

τήν πόλιν εὐδαιμονήσειν τελέως.

η πόλη θα ευτυχήσει ολοκληρωτικά.

Ὁ μέν τοίνυν πόλεμος ἀπεστέρηκεν ἡμᾶς ἁπάντων τῶν εἰρημένων∙

Ο πόλεμος όμως μας στέρησε όλα αυτά που έχουν λεχθεί·

 

καί γάρ πενεστέρους (ἡμᾶς) ἐποίησεν

γιατί πράγματι και φτωχότερους μας έχει κάνει

καί ἠνάγκασεν (ἡμᾶς) ὑπομένειν πολλούς κινδύνους

και μας ανάγκασε να ανεχόμαστε πολλούς κινδύνους

καί πρός τούς Ἕλληνας (ἡμᾶς) διαβέβληκεν

και στους Έλληνες μας έχει διαβάλει

καί πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς.

και με όλους τους τρόπους μάς έχει ταλαιπωρήσει.

Ἤν δέ ποιησώμεθα τήν εἰρήνην,

Αν όμως συνάψουμε ειρήνη,

μετά πολλῆς μέν ἀσφαλείας οἰκήσομεν τήν πόλιν,

 

από τη μια με πολλή ασφάλεια θα κατοικούμε στην πόλη μας,

ἀπαλλαγέντες πολέμων καί κινδύνων καί ταραχῆς,

αφού απαλλαγούμε από πολέμους, κινδύνους και διχόνοια,

καθ’ ἑκάστην δέ τήν ἡμέραν ἐπιδώσομεν πρός εὐπορίαν,

και από την άλλη καθημερινά θα γινόμαστε πιο εύποροι,

γεωργοῦντες ἀδεῶς (τήν γῆν) καί πλέοντες τήν θάλατταν

καλλιεργώντας χωρίς φόβο τη γη και ταξιδεύοντας στη θάλασσα

καί ἐπιχειροῦντες ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις

και ασχολούμενοι με τα άλλα επαγγέλματα

αἵ νῦν διά τόν πόλεμον ἐκλελοίπασιν.

τα οποία τώρα εξαιτίας του πολέμου έχουν εκλείψει.

Ὀψόμεθα δέ τήν πόλιν λαμβάνουσαν μέν

Θα δούμε, ακόμη, την πόλη μας να έχει

γιγνομένην δέ μεστήν ἐμπόρων καί ξένων καί μετοίκων,

και να είναι γεμάτη από εμπόρους, ξένους και μετοίκους,

ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν.

από τους οποίους τώρα έχει ερημωθεί.

Τό δέ μέγιστον∙

Και το σημαντικότερο∙

ἕξομεν συμμάχους ἅπαντας ἀνθρώπους,

θα έχουμε συμμάχους όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους,

οὐ βεβιασμένους, ἀλλά πεπεισμένους.

όχι με τη βία, αλλά με τη θέληση τους.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Κύλιση στην Αρχή