Ενότητα 5: Ελεημοσύνη η βασίλισσα των αρετών

 

Τάξη Β, ενότητα 5η

 

Αρχαίο κείμενο

Μετάφραση

1

Ἀγαπητοί, μὴ γινώμεθα τν λόγων θηριωδέστεροι.

Αγαπητοί μου, ας μη γινόμαστε αγριότεροι από τα ζώα.

2

Ἐκείνοις πάντα κοινὰ (εἰσὶν) καὶ οδν χει πλέον τολλου·

Σε εκείνα όλα είναι κοινά και κανένα δεν έχει περισσότερα από τα άλλα·

3

σὺ δὲ ν νθρωπος, γίνῃ χαλεπώτερος θηρίου,

Εσύ, όμως, αν και είναι άνθρωπος, γίνεσαι πιο σκληρός από το θηρίο,

4

κατακλείων μι οκί τροφς μυρίων πενήτων.

κλείνοντας ερμητικά σε ένα σπίτι όσα τρόφιμα θα αρκούσαν για να θρέψουν αμέτρητους φτωχούς.

5

Καίτοι γε οὔκ (ἐστιν) ἡμῖν μόνη ἡ φύσις κοινή,

Και βέβαια σε μας δεν είναι κοινή μόνο η φύση,

6

ἀλλὰ καὶ τερα πλείονα·

αλλά και άλλα πολλά·

7

οὐρανὸς (ἐστί) κοινὸς καὶ ἥλιος καὶ σελήνη καὶ ἀστέρες

Είναι κοινός ο ουρανός και ο ήλιος και το φεγγάρι και τα αστέρια

8

καὶ ἀὴρ καὶ θάλασσα καὶ γῆ καὶ ζωὴ καὶ τελευτ

και ο αέρας και η θάλασσα και η γη και η ζωή και ο θάνατος

9

καὶ γῆρας καὶ νόσος καὶ ὑγεία καὶ χρεία τροφῆς καὶ ἐνδυμάτων.

και τα γηρατειά και η αρρώστεια και η υγεία και η ανάγκη για τροφή και ρούχα.

10

Πῶς οὖν οκ (στιν) τοπον

Πώς, λοιπόν, δεν είναι παράλογο

11

τος ἐν τοσούτοις κοινωνοντας λλήλοις

αυτοί που μοιράζονται τόσα πολλά μεταξύ τους

12

εἶναι οὕτως πλεονέκτας ἐν τοῖς χρήμασιν,

να είναι τόσο πλεονέκτες στα χρήματα,

13

καὶ μὴ διατηρεῖν τὴν αὐτὴν ἰσονομίαν;

και να μη διατηρούν αυτή την ισονομία;

14

Ὁ γὰρ θάνατος τς μὲνπολαύσεως πάγει,

Γιατί ο θάνατος όχι μόνο απομακρύνει από την απόλαυση,

15

πρὸςδὲ τὰς εὐθύνας ἄγει.

αλλά και οδηγεί στην τιμωρία.

16

Ἵν οὖν μὴ τοῦτο γένηται,

Για να μη γίνεται αυτό,

17

χρησώμεθα πολλῇ τῇ ἐλεημοσύνῃ.

ας εφαρμόσουμε μεγάλη ελεημοσύνη.

18

Αὔτη γάρ ἐστιν ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν,

Γιατί αυτή είναι η βασίλισσα των αρετών,

19

ἥ καὶ ἑξαιρήσεται ἡμᾶς τῆς τιμωρίας.

η οποία και θα μας απαλλάξει από την τιμωρία.

20

Τὰ περιττὰ δὴ ποιήσωμεν χρήσιμα,

Ας κάνουμε χρήσιμα τα περιττά,

21

προέμενοι τὸν πολὺν πλοῦτον,

αφού παραμερίσουμε τον πολύ πλούτο,

22

καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως,

και την ημέρα της κρίσεως,

23

κἄν μυρία ὧμεν πεπλημμεληκότες,

ακόμα και αν έχουμε διαπράξει αμέτρητα παραπτώματα,

24

ὁ Θεὸς μεταδώσει ἡμῖν συγγνώμης .

ο Θεός θα μας συγχωρήσει.

 

Παράλληλο κείμενο

1

Ὁ Χριστὸς ἐπτώχευσε

Ο Χριστός έγινε φτωχός

2

πλούσιος ὤν,

αν και ήταν πλούσιος,

3

ἵνα καὶ ἡμεῖς ἐλεήσωμεν τοὺς πτωχοὺς

για να ελεήσουμε κι εμείς τους φτωχούς

4

ὡς ἀδελφοὺς τοῦ ἡμετέρου Δημιουργού καὶ κριτοῦ.

ως αδελφούς του Δημιουργού και κριτή μας.

5

Καὶ τί τὸ κέρδος τῆς φιλοπτωχίας;

Και ποιο είναι το κέρδος της φιλοπτωχίας;

6

Ἐν ἡμέρᾷ πονηρᾷ ῥύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος.

Σε μια δύσκολη περίσταση θα τον σώσει ο Κύριος.

7

Δηλοῖ δὲ τὴν (ἡμέραν) τῆς κρίσεως

Και το φανερώνει την ημέρα της κρίσεως

8

ἐπιφέρουσαν ὀδύνας καὶ πόνους τοῖς ἁμαρτωλοῖς.

που φέρνει οδύνες και πόνους στους αμαρτωλούς.

9

Ῥύσεται ὁ Κύριος φῶς τοὺς φιλοπτώχους.

Θα σώσει ο Κύριος ως φως τους φιλόπτωχους.

10

Χρεωστεῖ γὰρ αὐτοῖς φιλανθρωπίαν,

Γιατί τους χρωστάει φιλανθρωπία,

11

ὡς αὐτὸς τὴν ἐλεημοσύνην παρ’ αὐτοῖς δανεισάμενος·

καθώς ο ίδιος δανείστηκε από αυτούς την ελεημοσύνη·

12

καὶ διὰ μὲν τοῦ Σολομώντος εἰπὼν·

και δια στόματος Σολομώντα είπε:

13

Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει Θεόν.

«Όποιος ελεεί το φτωχό, δανείζει το Θεό».

 

Ερωτήσεις κατανόησης

 

1. Ποιες είναι οι διαφορές του ανθρώπου από τα ζώα, σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο;

Σύμφωνα με τον Ιωάννη το Χρυσόστομο, στα ζώα όλα τα αγαθά είναι κοινά και κανένα ζώο δεν έχει περισσότερα από τα άλλα. Αντίθετα, ο άνθρωπος, είναι πλεονέκτης και κλείνει μόνο για τον εαυτό του στο σπίτι του όσα τρόφιμα θα αρκούσαν να θρέψουν αμέτρητους φτωχούς. Έτσι γίνεται σκληρότερος και αγριότερος από τα θηρία.

 

2. Ποια κοινά στοιχεία ενώνουν και εξομοιώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους σύμφωνα με το κείμενο; Είναι αυτά μόνο θετικά ή και αρνητικά;

Σύμφωνα με το κείμενο, στους ανθρώπους δεν είναι κοινή μόνο η φύση, αλλά και άλλα πολλά: ο ουρανός, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια, ο αέρας, η θάλασσα, η γη, η ζωή, ο θάνατος, τα γηρατειά, η αρρώστεια, η υγεία, η ανάγκη για τροφή και ρούχα. Είναι φανερό, πως κάποια από τα κοινά στοιχεία που ενώνουν τους ανθρώπους είναι θετικά, αλλά κάποια άλλα αρνητικά, με αποκορύφωμα το θάνατο.

 

3. Ποια τύχη περιμένει τον άνθρωπο που δε λαμβάνει υπόψη του τους ανήμπορους συνανθρώπους του, σύμφωνα με το κείμενο; Ποιο μέσο έχει στη διάθεση του ο άνθρωπος, προκειμένου να αποφύγει τη μετά θάνατον τιμωρία;

Ο άνθρωπος που δε λαμβάνει υπόψη του τους ανήμπορους συνανθρώπους του θα τιμωρηθεί μετά το θάνατό του. Το μέσο που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος για να αποφύγει τη μετά θάνατον τιμωρία είναι η ελεημοσύνη, η βασίλισσα των αρετών. Χάρη στην ελεημοσύνη την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα μας συγχωρήσει, ακόμα και αν έχουμε διαπράξει αμέτρητα παραπτώματα.

 

Παράλληλο κείμενο

Ποια κοινά σημεία υπάρχουν στο παράλληλα κείμενο και στο κείμενο της Ενότητας;

Και στα δύο κείμενα προβάλλεται η χριστιανική αρετή της ελεημοσύνης, η οποία μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Και τα δύο τονίζουν ότι ο άνθρωπος που ελεεί τους φτωχούς μόνο κέρδος μπορεί να έχει, καθώς η ελεημοσύνη οδηγεί στη σωτηρία. Και τα δύο κείμενα αναφέρονται στην Ημέρα της Κρίσεως και τονίζουν πως η ελεημοσύνη εξασφαλίζει τη μετά θάνατον σωτηρία. Ο θάνατος μας απομακρύνει από τις απολαύσεις και προκαλεί οδύνες και πόνο, αλλά όποιος εφάρμοσε την ελεημοσύνη στη ζωή του θα κερδίσει τη σωτηρία της ψυχής.

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ρουμπελάκη Ανθή

Καθηγήτρια φιλόλογος ,τοποθετήθηκε οργανικά στο 3ο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2010-2011

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Κύλιση στην Αρχή