• Τα φωνήεντα διαιρούνται σε βραχύχρονα,μακρόχρονα και δίχρονα, με βάση τη διάρκεια της προφοράς τους.
Κύλιση στην Αρχή