Κανόνες Τονισμού.

1)Κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία.Π.χ. τόμος

Κύλιση στην Αρχή